Hip střecha, návrh systému krokví

Při stavbě budov jakékoli povahy má vzhled a konstrukce střechy klíčový význam.To je zcela logické, protože střecha plní kritickou funkci, zabraňuje vnikání vlhkosti a poskytuje tepelnou ochranu.Mezi nejoblíbenější možnosti střešních systémů patří bederní střecha: konstrukce takové střechy je spolehlivá, originální a trvanlivá.Taková střecha je ideální pro budovy s podkrovím, protože výrazně zjednodušuje umístění vikýřů.

Tento typ střechy má čtyři svahy.Současně čelní plochy, nazývané boky a sahající od hřebene k okapům, se vyznačují trojúhelníkovým tvarem.Další dva paprsky jsou lichoběžníkové.

Instalace bokových střech je poměrně časově náročný proces, ale pomáhají budově velmi stylově vypadat.Vzhledem k tomu, že zatížení extrémních krokví centrální střechy štítu je mnohem větší než u jiných prvků, je třeba tyto krokve posílit.Je nesmírně důležité správně vypočítat kyčelní střechu, zejména z hlediska poměru jejích kyčelních a štítových prvků, protože na tom závisí spolehlivost celé konstrukce.

Jednou ze složek úspěchu výstavby budov s podobnou střechou je kvalifikovaná volba dřeva pro krokve.Pro tento účel jsou dobře vhodné druhy jako borovice nebo modřín.Nezapomeňte, že strom by měl být dobře vysušen a nasycen kvalitníantiseptický.

Pokud koncové svahy nedosáhnou k okapu, ale odlomí se, pak se tento typ střechy nazývá polokloub (holandský).V malých chatkách s dřevěnými podlahami by nejracionálnější možností byla podobná střecha s krokvím opatřeným obláčky.Ve velkých budovách bude mít vazníkový systém bederní střechy výrazně složitější strukturu.

Dalším známým typem je „dánská“ kyčelní střecha: její konstrukce zahrnuje několik charakteristických prvků.Mluvíme o speciálních deskách pro podporu, krokve, krokve, výztužný šroub s vložkou, obložení horní stěny, rozpěrky.Vzhledem k jednoduchosti instalačních prací a také díky možnosti ušetřit na střešních materiálech je tato varianta považována za velmi atraktivní technické řešení pro vývojáře, jejichž cílem je provést bederní střechu vlastníma rukama.

Střecha, která má tři štíty, navrhuje tyto komponenty: krokve pro pedimenty, speciální hřebeny, stojany, podlahové trámy, četné obláčky.Takové bederní střešní zařízení chrání architektonické objekty před provedením bez tváře a je skvělé pro neobvyklé budovy, například pro budovy s věžičkami.Jedná se o nákladnější konstrukci kyčelní střechy, která je výrazně složitější než dánská střecha.Celková plocha povrchu je velmi velká, proto si výstavba budovy s takovou střechou vyžádá značné zvýšenístavební rozpočet.

Obsah

Vlastnosti krokvového systému kyčelní střechy

Při montáži střechy tohoto typu je třeba věnovat zvláštní pozornost takovému klíči.prvek jako krokvový systém.Uspořádání krokvového systému kyčelní střechy je podstatně složitější a časově náročnější než zřízení sedlové střechy.Takové konstrukce vyžadují instalaci speciálních krokví orientovaných do rohů stěn.Zmíněné trámy se nazývají diagonální šikmé.

Je třeba poznamenat, že diagonální krokve jsou výrazně delší než ty tradiční.Na nich jsou podle projektu založeny kratší krokve bruslí, zvané pavouci.Na rozdíl od standardních krokví by jako obvykle měly mít diagonální břemena značně velkou zátěž (téměř 1,6krát).Proto je jednou ze součástí úspěchu výstavby budovy s podobnou střechou kvalifikovaná volba dřeva pro krokve.Protože obvyklá délka střešních krokví je výrazně delší než u jednoduchých standardních desek, jsou zmíněné krokve vyráběny spárovány.

Výpočet kyčelní střechy, která zahrnuje párování krokví, umožňuje řešit několik problémů současně.Za prvé, tato technika vám umožní získatdlouhé nepřetržité paprsky.Přítomnost dvojité sekce je klíčem k nesení krokvového systému velkých nákladů.Kromě toho zdvojnásobení krokví umožňuje zcela standardizovat velikosti použitých dílů.Proces páření umožňuje použít stejné řezivo pro výrobu diagonálních krokví, které se používají pro standardní krokve.

Vysoce kvalitní instalace kyčelní střechy vlastníma rukama

Kyčelní střecha, jejíž konstrukce je složitou konstrukční strukturou, vyžaduje kvalifikovanou instalaci a použití kvalitních střešních materiálů.Takové střechy harmonicky a jemně zapadají do jakéhokoli typu krajiny.Je třeba si uvědomit, že střechy tohoto typu jsou velmi světlé a památné architektonické objekty a často se kombinují s původními a neobvyklými budovami, zejména s různými věžičkami.V tomto smyslu má rozhodující význam výběr střešního materiálu.

Působivý architektonický vzhled by měl být v souladu s kvalitním a barevným nátěrem.K tomuto účelu se velmi často používají tradiční keramické obklady, měděné střechy a inovativní druhy materiálů.Pokud vývojář provádí vlastní střechu kyčle vlastními rukama, měl by si uvědomit, že spolehlivost a přitažlivost celé struktury závisí na harmonických poměrech kyčelních a štítových prvků.

Podobný typ střech je často zřízen v klimatických pásmech, kde se vytváří vysoce kvalitní ochranaod větru je nezbytně nutné.V posledních letech se stala obzvlášť populární přeměna podkrovních prostor na stylové a funkční pokoje.V tomto případě je vyžadována instalace speciálních střešních oken na bederní střeše.Proto instalace kyčelních střech vyžaduje, aby prováděcí pracovníci těchto prací měli určité praktické dovednosti a znalosti.

Současně je nesmírně důležité správně vybavit takovou střechu, která zajistí nejen bezpečný provoz, ale také spolehlivou ochranu podkrovních místností před různými přírodními faktory, vysoce kvalitní bariérou proti teplu, vodě a parám.Jeden z klíčových prvků úspěchu při stavbě konstrukce s takovou střechou by měl být považován za kompetentní volbu dřeva pro krokevní systém bederní střechy.Pro tyto účely jsou docela vhodné takové druhy jako borovice nebo modřín.Nezapomeňte, že dřevo by mělo být dobře vysušeno a nasyceno vysoce kvalitními antiseptiky.Výběr materiálů a všechny výpočty by samozřejmě měli provádět zkušení odborníci.

Kvalifikované výpočty kyčelních střech

Výpočty provedené v souladu se všemi pravidly umožní vybavit takovou kyčelní střechu, jejíž konstrukce bude spolehlivá, bezpečná, atraktivní a trvanlivá.I při vlastní konstrukci takové střechy je třeba buď pozvat profesionála, který je schopen provést celý komplex výpočtů a kvalifikovaných značek, nebo, aby se předešlo chybám, použít speciální kalkulačkupro kyčelní střechy.Je třeba mít na paměti, že je nutné vypracovat nejen výpočet parametrů krokví, ale také všechny ostatní prvky použité při stavbě střech.

Je nezbytné, aby byly vyrobeny pomocné značkovací kolejnice, na nichž jsou vyznačeny všechny stanovené vzdálenosti, což významně snižuje riziko pravděpodobných chyb.Pro správnou instalaci všech krokví je nutné při výpočtu kyčelní střechy zajistit minimální chyby.V tomto případě by mělo být provedeno extrémně přesné značení a všechna místa, kde budou trámy upevněny, by měla být označena.

Značení se provádí stanovením dvou klíčových bodů.Jeden z nich je umístěn na Mauerlatu (dolní postroj budovy) přesně ve středu zdi a druhý - uprostřed hřebenového paprsku.Mezi dvěma uvedenými body by měl být položen střední krokev.

Pokud konstrukce střechy zahrnuje přítomnost pouze tří krokví, pak je umístění zbývajících dvou velmi jednoduché.Takže na obou stranách již namontovaných centrálních krokví je třeba změřit pouze polovinu vzdálenosti od hřebenového paprsku.Poté se další krokve položí na dříve označené body přísně rovnoběžně s hlavním.Pokud počet krokví ve výpočtu přesáhne tři, umístěte je podél rozpětí hřebene.

Pokud vývojář fungujeje-li střecha kyčelní, udělejte to sami, musí vzít v úvahu, že takové rozdělení je dosaženo dělením délky hřebenového nosníku číselnou hodnotou na jednu větší, než je celkový počet krokví.Výsledný indikátor je rozpoznán jako požadovaná vzdálenost mezi krokvemi.Parametry délky centrálních krokví se nastavují několika způsoby.Metoda, kterou jsou krokve instalovány v místech jejich budoucí fixace, je tedy poměrně nekomplikovaná.Současně jsou na nich vyznačeny potřebné obrysy pilových řezů, načež jsou přebytečné části řeziva odřezány.

Podstatou druhého, výhodnějšího způsobu výpočtu krokvového systému kyčelní střechy je stanovení výšky rozpětí bruslí a výstupků krokví na rovině základny střechy.Poté se pomocí Pythagorovy věty vypočítají délky krokví.Měření desek a odřezávání jejich přebytku se v tomto případě provádí na zemi, poté se desky zvednou na střechu.

Technika se považuje za ještě jednodušší, v jejímž rámci je ze specializovaných stavebních adresářů extrahován celý komplex koeficientů délek krokví a jejich závislosti na různých výškách bruslení a rozměrech budov.V tomto případě stačí stanovit všechny potřebné rozměry podle nákresů bederní střechy, které jsou součástí projektu chaty.

V každém projektu by měla být zohledněna hodnota úhlu střechy.Chcete-li určit vzdálenosti, ve kterých budou meziprocesy fixovány,jako referenční bod je nutné zvolit jeden krokev.Zmíněný bod se zpravidla nachází na Mauerlatu.Při výpočtu kyčelních střech je třeba vzít v úvahu, že vzdálenost od úhlu konstrukce k tomuto bodu se musí zcela shodovat s délkou krokví.

Ostatní přechodové krokve musí být namontovány jednotným způsobem, přičemž jejich horní konce se upevňují na diagonální krokve a spodní na Mauerlat.V tomto případě jsou bederní krokve instalovány end-to-end, přičemž rohové krokve tvoří štítovou část střechy.

Při stavbě bederní střechy je třeba mít na paměti různé nuance, zejména že rozměry samotné střechy jsou ovlivněny rozměry celé konstrukce.

Provedení kompetentního a správného výpočtu vám umožní vytvořit spolehlivou, krásnou a bezpečnou bederní střechu.Konstrukce takové střechy je sbírka přerušovaných čar, takže výpočet množství požadovaného střešního materiálu je obzvláště obtížný.Obytné podkrovní pokoje jsou často pod svahy kyčelních střech.V takových případech vyžaduje odhad celkových nákladů zahrnutí prací souvisejících s hydroizolací, tepelnou izolací a parotěsností.

Výpočet odhadovaných nákladů na střechu zahrnuje výběr zastřešení, určení plochy střechy, výběr výrobce materiálů.Je třeba mít na paměti, že zastřešení má rozdíly nejen v ceně, ale také v barvě, funkčních vlastnostech, hmotnosti a metodách.instalace.Při volbě střešního materiálu je třeba vzít v úvahu potenciální zatížení sněhem a větrem.Tedy, vzhledem ke složitosti konstrukce bedrových střech, v tomto případě musíte vyhledat pomoc odborníků, kteří jsou schopni provádět celý komplex výpočtů a kvalifikovaných značek.